Bài 14: Kim tự tháp Defend | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 14: Kim tự tháp Defend | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 14: Kim tự tháp Defend | Khóa học Poker From The Ground Up

Kim tự tháp Defend là một khái niệm lý thuyết khá nặng trong Poker. Bài viết sẽ nói về việc Defend trước áp lực tấn công từ đối thủ. Để đảm bảo bạn không bị fold quá nhiều bài trong Range của mình và không trở thành Calling Station. Ta sẽ nghiên cứu vấn đề dưới dạng lý thuyết chuẩn tức là không xét đến đặc tính đối thủ.

Nội dung

Kim tự tháp Defend là gì ?

Ví dụ thực tế

MDF | Minimum Defense Frequency

Kim tự tháp Defend là gì ?

Kim tự tháp Defend là nói về việc Fold một phần hợp lý trong Range bài cảu mình, trước sự tấn công ở từng vòng. Điều này giúp tránh bị đối thủ khai thác điểm yếu, tạo Profit từ bạn bằng việc Underbluff | Overbluff

Mô hình kim tự tháp Defend

Mô hình kim tự tháp Defend

Ví dụ thực tế

MDF | Minimum Defense Frequency

MDF là tần suất Defend tối thiêu. Đây là một khái niệm thuộc GTO (Game theory optimal)

>>> Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 1: Equity và EV là gì?

Bài 2: Range open theo vị trí

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp

Bài 4: Call Open khi có vị trí

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

Bài 10: Raise Merged ở Flop

Bài 11: Tổng quan về Combo

Bài 12: Chi tiết về Size Bet

Bài 13: Tổng quan về Blocker

Bài 14: Kim tự tháp Defend

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: