Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài hôm nay chúng ta sẽ nói về việc 3-Bet tại Preflop. Thế nào là 3-Bet phân cực? Thế nào là 3-Bet tuyến tính? Và cách áp dụng nó.

Nội dung

3-Bet phân cực

3-Bet tuyến tính

Ở ban Micro và Low Stake, thường thì Fold Equity vs 3-Bet cao hơn hoặc thấp hơn hẳn mức bình thường. Do vậy có 2 loại 3-Bet thường sẽ là tốt nhất ở bàn này, đó là 3-Bet Phân Cực và 3-Bet Tuyến Tính.

3-Bet phân cực

3-Bet phân cực nghĩa là 3-Bet với bài rất mạnh hoặc bài Bluff

3-Bet tuyến tính

3-Bet tuyến tính dùng trong trường hợp đối thủ call 3-Bet rất nhiều. Vì vậy ta sẽ mở rộng Range 3-Bet để value đối thủ.

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: