Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Ngày 04 tháng 4 năm 2014, Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe

Số/Ký hiệu 15/2014/TT-BCA
CQBH
Người ký
LVB Thông tư
Lĩnh vực Giao thông
NBH 03/04/2014
NCHL 31/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực

 

BỘ CÔNG AN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 15/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014

 

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE

Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008;
Căn cứ Điều 167 Bộ luật dân sự năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về đăng ký xe.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Điều 3. Cơ quan đăng ký xe
Điều 4. Thời hạn cấp đăng ký, biển số xe
Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan và cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký xe
Điều 6. Trách nhiệm của chủ xe

 

Chương II
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, ĐỔI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 
VÀ BIỂN SỐ XE

Mục A. ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE 
Điều 7. Hồ sơ đăng ký xe
Điều 8. Giấy khai đăng ký xe
Điều 9. Giấy tờ của chủ xe
Điều 10. Giấy tờ của xe


Mục B. ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE
Điều 11. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
Điều 12. Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
Điều 13. Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến 

Mục C. ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE
Điều 14. Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Điều 15. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất

Mục D. ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI
Điều 16. Các loại xe phải đăng ký tạm thời 
Điều 17. Hồ sơ, giấy tờ đăng ký xe tạm thời 
Điều 18. Thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời, nơi đăng ký xe tạm thời 

Mục E. THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE
Điều 19. Trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Điều 21. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

 

Chương III
GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Điều 22. Các trường hợp liên quan đến số máy, số khung của xe
Điều 23. Giải quyết một số vướng mắc khi đăng ký sang tên, di chuyển xe
Điều 24. Giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người
Điều 25. Giải quyết một số trường hợp cụ thể khác khi đăng ký, cấp biển số xe
Điều 26. Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa
 

Chương IV
QUẢN LÝ HỒ SƠ, BIỂU MẪU, BIỂN SỐ XE VÀ THẨM QUYỀN KÝ CÁC GIẤY TỜ

Điều 27. Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký xe
Điều 28. Quản lý hồ sơ xe
Điều 29. Thời hạn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe
Điều 30. Xác định năm sản xuất của xe
Điều 31. Quy định về biển số xe 
Điều 32. Quy định kẻ biển số, chữ trên thành xe, cửa xe ô tô
Điều 33. Thẩm quyền ký các loại giấy tờ
 

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Hiệu lực thi hành
Điều 35. Trách nhiệm thi hành
 

 
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ Công an;
- Lưu: VT, C61(C67), V19. 300b.
BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang
popup

Số lượng:

Tổng tiền: